PLANOWANIE PERSONELU

Planowanie personelu (human resource planning, per­sonnel planning) — celem planowania jest identyfikacja przyszłych wymagań organizacyjnych stojących przed funkcją personalną i pod­systemem ludzkim organizacji oraz przygotowanie działań mających wyeliminować różnice między stanem obecnym a pożądanym. Plan strategiczny (strategie plan) — plan o największym zasięgu, obejmujący najdłuższy okres planistyczny; jego skutki są dla organizacji najpoważniejsze i najbardziej trwałe. Plan taktyczny (tactical plan, managerial plan) — plan obejmuje okres średni i jest konkretyzacją strategii. Plan operacyjny (operational plan) — plan bieżący, o naj­mniejszym zasięgu, dotyczący okresu najkrótszego, stanowi zbiór konkretnych zadań do wykonania. Pomyłka na tym poziomie jest najmniej kosztowna i stosunkowo łatwa do naprawienia. Etapy planowania personelu — zbieranie i analizowanie danych (prognoza popytu i podaży na personel), ustalanie celów i priorytetów zarządzania potencjałem społecznym, tworzenie i wdro­żenie programów działania, kontrola i ocena. Metody prognozowania (human resource forecasting te­chniques) wykorzystywane przy prognozie popytu i podaży per­sonelu: prognozowanie o bazie zerowej, podejście z dołu do góry, [czytaj dalej]